Μία από τις πλέον απαιτητικές, αλλά και ουσιαστικές πτυχές των Αγγλικών είναι η κατάκτηση του πτυχίου Proficiency. Για τους ενήλικες που το επιθυμούν, στο Siountri School ο στόχος είναι εφικτός και με ένα πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο γι’ αυτούς.

---

Στο Siountri School εκτός από την επιτυχία στις εξετάσεις Proficiency και την αξιοποίηση του πτυχίου για επαγγελματικούς λόγους, στόχος μας είναι κυρίως οι σπουδαστές να μπορούν να διαχειρίζονται με ευχέρεια τη γλώσσα σε καταστάσεις που το απαιτούν, όπως σε επαγγελματικές συναλλαγές ή και σε επαφές με το εξωτερικό.

Διδακτικό Προσωπικό – Μεθοδολογία
Τα μαθήματα Proficiency για ενήλικες πραγματοποιούνται σε ολιγομελή τμήματα 6-8 ατόμων από καθηγήτριες που έχουν τα Αγγλικά ως μητρική τους γλώσσα (native speakers), με αντίστοιχες φιλολογικές σπουδές και εμπειρία στην προετοιμασία πτυχίων ανωτέρου επιπέδου. Τα οφέλη της διδασκαλίας από native speakers για τους σπουδαστές είναι πολλά, ιδιαίτερα για την έκθεση και την προφορική επικοινωνία. Οι καθηγήτριές μας ακολουθούν συγκεκριμένη μεθοδολογία για την ανάπτυξη του λεξιλογίου, τη βελτίωση της προφορικής επικοινωνίας και την ανάπτυξη του γραπτού λόγου. Επιπλέον, προωθούν τη ζωντανή διδασκαλία με τη χρήση διαδραστικών μέσων, ενισχύοντας έτσι τη συμμετοχή των μαθητών στην τάξη.

Progress Monitoring
Μέρος της προετοιμασίας του Proficiency είναι και το Progress Monitoring (Παρακολούθηση  Προόδου) στο γραπτό και προφορικό μέρος των εξετάσεων σε εβδομαδιαία βάση, με τη χρήση ειδικού βιβλίου Practice Examinations από προηγούμενες επίσημες εξετάσεις των Πανεπιστημίων του Cambridge και του Michigan. Με τον τρόπο αυτό καταφέρνουμε να έχουμε μία σωστή εικόνα της πορείας και της προόδου του μαθητή αλλά και την ευκαιρία να εντοπίσουμε τις δεξιότητες που χρειάζονται βελτίωση στον κάθε μαθητή ξεχωριστά. Το Progress Monitoring διεξάγεται σε πραγματικές συνθήκες εξετάσεων ώστε οι μαθητές να είναι ήδη εξοικειωμένοι με τον τρόπο εξέτασης.

Κύκλος Μαθημάτων
Η προετοιμασία για την απόκτηση του διπλώματος του Proficiency διαρκεί συνήθως ενάμιση με δύο χρόνια ανάλογα με το επίπεδο του μαθητή. Η περίοδος αυτή μπορεί να περιοριστεί σε ένα (1) χρόνο, με την προϋπόθεση ότι ο μαθητής θα παρακολουθεί συνδυαστικά μαθήματα 1ου και 2ου χρόνου μαζί και ότι το επίπεδο των Αγγλικών του είναι ήδη υψηλό.