Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, έτσι και φέτος θα διεξαχθούν καλοκαιρινά μαθήματα με σκοπό τη συντόμευση του χρονικού διαστήματος προς την απόκτηση πτυχίων στα Αγγλικά!

---

Στο Siountri School έχουμε σχεδιάσει εντατικό καλοκαιρινιό πρόγραμμα (sandwich course) σύμφωνα με το οποίο τα παιδιά καλύπτουν σε ένα ημερολογιακό έτος δύο (2) τάξεις. Οι μαθητές που τελείωσαν φέτος την τάξη Δ (Class D) θα ολοκληρώσουν την τάξη Ε (Class E) μέχρι το Δεκέμβριο του 2020 και την τάξη Lower (Lower Class) μέχρι τις εξετάσεις του Μαΐου του 2021, για την απόκτηση του First Certificate in English (FCE) του Πανεπιστημίου του Cambridge ή του Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE) του Πανεπιστημίου του Michigan.

Χρονική διάρκεια
Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει στις 15 Ιουνίου 2020 και θα διακόψουμε για τις καλοκαιρινές διακοπές στις 17 Ιουλίου 2020. Τα μαθήματα του καλοκαιρινού προγράμματος θα πραγματοποιούνται τέσσερις (4) φορές την εβδομάδα από δύο (2) ώρες το καθένα. Το σύνολο των ωρών διδασκαλίας κατά την καλοκαιρινή περίοδο των πέντε (5) εβδομάδων θα είναι σαράντα (40) ώρες. Από τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Μάιο θα πραγματοποιηθούν εκατόν ογδόντα (180) ώρες διδασκαλίας.

Δίδακτρα και εκπτώσεις
Το κόστος των μαθημάτων για την καλοκαιρινή περίοδο θα είναι τετρακόσια ευρώ (€ 400), το οποίο πρέπει να καταβληθεί με την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου. Από το Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι το Μάιο του 2021, το μηνιαίο κόστος θα είναι εκατόν εξήντα ευρώ (€ 160). Το συνολικό κόστος για την ολοκλήρωση και των δύο (2) τάξεων ανέρχεται στα χίλια οκτακόσια ευρώ (€ 1.800)*.

Σε περίπτωση που επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα προγράμματα αποπληρωμής των διδάκτρων, θα ωφεληθείτε από τις παρακάτω  εκπτώσεις:

  1. Αποπληρωμή σε τρεις (3) δόσεις των πεντακοσίων σαράντα ευρώ (€ 540), λαμβάνοντας έκπτωση της τάξεως του 10%. Συνολικό κόστος χίλια εξακόσια είκοσι ευρώ (€ 1.620). Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι τις 15 Ιουνίου του 2020 (δέσμευση θέσης) και οι επόμενες δόσεις το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου & Δεκεμβρίου 2020 αντίστοιχα.
  2. Εφάπαξ καταβολή του συνόλου των διδάκτρων, πριν το ξεκίνημα των καλοκαιρινών μαθημάτων (μέχρι τις 15 Ιουνίου 2020), ύψους χιλίων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (€ 1.440), λαμβάνοντας έκπτωση της τάξεως του 20% και δώρο τα βιβλία των καλοκαιρινών μαθημάτων.

Τρόπος διεξαγωγής μαθημάτων
Ο τρόπος διεξαγωγής των μαθημάτων θα αποτελεί συνδυασμό φυσικής παρουσίας και online εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές θα έχουν εκ περιτροπής φυσική παρουσία στο σχολείο (με μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό μαθητών στην τάξη σύμφωνα με τις υπουργικές οδηγίες), η οποία θα εναλλάσσεται με βάση ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα. Όλα αυτά υπόκεινται σε νέες αλλαγές σε περίπτωση που η κυβερνητική οδηγία διαφοροποιηθεί και απαγορευτεί εξ ολοκλήρου η φυσική παρουσία. Επιβεβαιώνουμε ότι ακόμη και σε αυτή την περίπτωση τα μαθήματα θα συνεχιστούν κανονικά εξ αποστάσεως και το ανωτέρω αναγραφόμενο πρόγραμμα θα τηρηθεί στον απόλυτο βαθμό.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Διευκρινίζουμε ότι η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος εξαρτάται από τον αριθμό των συμμετεχόντων. Για τη συμμετοχή των μαθητών στο παραπάνω εντατικό τμήμα, θα προηγηθεί τεστ, το αποτέλεσμα του οποίου θα κρίνει κατά πόσο τα παιδιά μπορούν να ανταποκριθούν και κατά συνέπεια να συμμετέχουν σε ένα τόσο εντατικό πρόγραμμα, αλλά κυρίως για να εξασφαλίσει την ομοιογένεια του επιπέδου του συγκεκριμένου τμήματος.

Δήλωση συμμετοχής
Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει η συμμετοχή στο πρόγραμμα ή χρειαστείτε οποιεσδήποτε διευκρινίσεις σχετικά με τα καλοκαιρινά μαθήματα, παρακαλούμε όπως συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κάνοντας κλικ στο βελάκι αριστερά ή όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 210 9358062 | Νεά Σμύρνη ή 2106511631 | Χολαργός.

*Η οικονομική συμφωνία δεν υπόκειται σε αλλαγές, σε περίπτωση εξωγενών παραγόντων και καταστάσεων, για τις οποίες το σχολείο δε φέρει ευθύνη.