Share:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Συνολικά: 3.2 (103 ψήφοι)
3.15534
Τα προγράμματά μας είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε να συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις που θέτουν οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

---

Όλα τα διπλώματα Γαλλικών εξετάζουν τέσσερις σημαντικές γλωσσικές δεξιότητες, δηλαδή, την προφορική κατανόηση (ακουστική), τη γραπτή κατανόηση, τη γραπτή έκφραση και την προφορική έκφραση.

DELF A1
Στην ενότητα αυτή στόχος είναι η κατανόηση και χρήση από τον υποψήφιο των οικείων και καθημερινών εκφράσεων στα Γαλλικά, όπως και μικρών και πολύ απλών κειμένων, π.χ. διαφημιστικών εντύπων, αφισών, μενού, λογαριασμών εστιατορίων που στοχεύουν στην ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών.

DELF A2
Στην ενότητα αυτή αναπτύσσεται η ικανότητα της επικοινωνίας στα Γαλλικά κατά τη διάρκεια συνηθισμένων εργασιών που απαιτούν μία πιο απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν στο οικείο περιβάλλον. Οι υποψήφιοι αναπτύσσουν την ικανότητα να περιγράφουν την εκπαίδευσή τους, το άμεσο περιβάλλον τους, να μιλούν για τον εαυτό τους και να επεξεργάζονται θέματα που σχετίζονται με τις άμεσες ανάγκες τους με πρακτικά, καθημερινά στοιχεία.

Τα τμήματα ενηλίκων μπορούν να καλύψουν την ύλη του επιπέδου Delf Α1 και Α2 σε ένα χρόνο σπουδών βάσει του προγράμματος που ακολουθούμε στο Siountri School, οπότε μπορούν να δώσουν εξετάσεις για το αντίστοιχο δίπλωμα (Delf A2) στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Το πρόγραμμα των τμημάτων για παιδιά έχει διαφορετική διαβάθμιση και δομή, και επικεντρώνεται στο επίπεδο Α1 τον πρώτο χρόνο και στο Α2 το δεύτερο.

DELF B1
Στην ενότητα αυτή o υποψήφιος διευρύνει το λεξιλόγιό του ώστε να μπορεί να εκφράσει τη γνώμη του σχετικά με την καθημερινότητά του, θέματα που αφορούν την οικογένειά του, τα ενδιαφέροντα, τη δουλειά και τη διασκέδαση, τα ταξίδια και την επικαιρότητα. Ο σπουδαστής θα πρέπει να μπορεί να παράγει ένα γραπτό κείμενο απλό και κατανοητό και να μπορεί να εκφραστεί ικανοποιητικά και να απαντήσει σε ένα ευρύ φάσμα γλωσσολογικών λειτουργιών χρησιμοποιώντας τις πιο συχνές εκφράσεις στην καθομιλουμένη. Τέλος, θα πρέπει να μπορεί να περιγράψει ή να διηγηθεί με  σχετική άνεση απλές, καθημερινές καταστάσεις.

DELF B2
Στην ενότητα αυτή στόχος είναι η κατανόηση των κύριων σημείων κειμένων μέτριας δυσκολίας, πάνω σε διάφορα θέματα, ακόμα και αν αυτά περιλαμβάνουν αφηρημένες έννοιες ή ειδικές πληροφορίες οι οποίες απαιτούν κάποιες τεχνικές γνώσεις. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ευχέρεια και αμεσότητα στο λόγο του, καθιστώντας τη συνομιλία με γαλλόφωνους ομιλητές, φυσική και για τις δύο πλευρές. Θα κληθεί επίσης να παράγει προφορικό, ή γραπτό λόγο σχετικά με διάφορα θέματα, εκφράζοντας άποψη και αναπτύσσοντας επιχειρηματολογία υπέρ ή κατά του υπό συζήτηση θέματος. Ως εκ τούτου, το επίπεδο DELF B2 απαιτεί, εκτός των γλωσσολογικών ικανοτήτων, αρκετή ωριμότητα και ανάπτυξη κριτικής σκέψης.

DALF C1
Στην ενότητα αυτή ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί τα διάφορα κείμενα κοινωνικής, επαγγελματικής και ακαδημαϊκής φύσεως και τις υποδηλώσεις τους, ανάλογα με το μέγεθος και τη δυσκολία τους (κατανόηση ενός δομημένου κειμένου όπως π.χ. μιας μαγνητοφωνημένης συνέντευξης ή διάλεξης). Θα πρέπει να εκφράζεται αυθόρμητα και να χειρίζεται άνετα τη γλώσσα χωρίς υπερβολική αναζήτηση των λέξεων. Στη γραπτή και προφορική έκφραση οι υποψήφιοι έχουν δύο τομείς επιλογής, τη Λογοτεχνία και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή τις Θετικές Επιστήμες. Το Dalf C1 απαλλάσσει τους μη γαλλόφωνους που επιθυμούν να σπουδάσουν σε κάποιο πανεπιστήμιο της Γαλλίας από οποιαδήποτε άλλη συμπληρωματική εξέταση στη γλώσσα.

DΑLF C2
Το δίπλωμα αυτό χωρίζεται σε 2 δοκιμασίες:

  • Κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου
  • Κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια κάθε κείμενο που διαβάζει ή ακούει. Ακόμα, να έχει την ικανότητα να μεταφέρει τα γεγονότα και τα επιχειρήματα από διάφορες πηγές, γραπτές ή προφορικές, συνθέτοντας την περίληψή τους με συνοχή και συνεκτικότητα. Θα κληθεί δηλαδή να δημιουργήσει ένα κείμενο (άρθρο, editorial περιοδικού, αναφορά ή ομιλία) βάσει ενός dossier από κείμενα συνολικής έκτασης 2000 περίπου λέξεων. Τέλος, θα πρέπει να εκφράζεται αυθόρμητα, με ακρίβεια και ικανότητα ανάδειξης των λεπτών αποχρώσεων καθώς και προβολής και στήριξης των επιχειρημάτων του σε περίπλοκα θέματα. Τέλος, το Dalf C2 δίνει τη δυνατότητα απόκτησης Επάρκειας διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.