Μάθετε τι ακριβώς αντιπροσωπεύει καθένα από τα τέσσερα διαφορετικά επίπεδα του διπλώματος YCT.

---

Οι εξετάσεις YCT σε γραπτό επίπεδο διεξάγονται σε τέσσερα (4) επίπεδα ενώ σε προφορικό επίπεδο σε δύο (2) επίπεδα (αρχικό και μεσαίο). Ο παρακάτω πίνακας έχει σκοπό να σας ενημερώσει για τα διπλώματα YCT που προσφέρονται στην κινεζική γλώσσα από το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου καθώς και τη διαβάθμισή τους με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς στον τομέα των γλωσσών.

YCT 1 – Πρώτο Επίπεδο
Στο πρώτο επίπεδο τα παιδιά έρχονται σε μια πρώτη επαφή με την κινέζικη γλώσσα και κουλτούρα και εισάγονται στις αρχικές έννοιες όπως το σύστημα γραφής pinyin, τους τόνους, κάποιους βασικούς χαρακτήρες καθώς και τις γραμμές με τις οποίες σχεδιάζονται/γράφονται όλοι οι κινέζικοι χαρακτήρες. Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου μαθημάτων οι μαθητές γνωρίζουν ογδόντα (80) χαρακτήρες (ιδεογράμματα).

YCT 2 – Δεύτερο Επίπεδο
Στο δεύτερο επίπεδο οι μαθητές κατανοούν και είναι σε θέση να παράγουν βασικές προτάσεις και να χειριστούν καθημερινούς διαλόγους επικοινωνίας. Ο αριθμός των χαρακτήρων (ιδεογραμμάτων) σε αυτό το επίπεδο που γνωρίζουν και μπορούν να χειριστούν οι μαθητές είναι 150 (εκατόν πενήντα).

YCT 3 – Τρίτο Επίπεδο
Στο τρίτο επίπεδο οι νεαροί μαθητές είναι σε θέση να διεξάγουν μια συζήτηση πάνω σε θέματα της καθημερινότητας, εκφραζόμενοι με απλές προτάσεις. Οι μαθητές είναι σε θέση να χειριστούν τριακόσιους (300) χαρακτήρες (ιδεογράμματα).

YCT 4 – Τέταρτο Επίπεδο
Στο τέταρτο επίπεδο οι μαθητές γνωρίζουν 600 χαρακτήρες (ιδεογράμματα) και είναι σε θέση να επικοινωνήσουν σε θέματα της καθημερινότητας, σε θέματα ακαδημαϊκά αλλά και ευρύτερου ενδιαφέροντος. Μπορούν επίσης να ταξιδέψουν στην Κίνα και να ανταπεξέλθουν σχεδόν σε κάθε μορφή επικοινωνίας.