Η εκμάθηση μίας γλώσσας έχει πολλούς κανόνες. Συγκεκριμένα στην κινέζικη, οι κανόνες περιλαμβάνουν και τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι γραμμές των ιδεογραμμάτων.

---

Η σχεδίαση των χαρακτήρων δεν απαιτεί ιδιαίτερο ταλέντο αλλά τη γνώση και τη χρήση κανόνων. Η τήρηση τους σε συνδυασμό με την καθημερινή εξάσκηση των σπουδαστών οδηγεί πολύ σύντομα στην ικανότητα γραφής αυτής της φαινομενικά πολύ δύσκολης γλώσσας.

Μερικοί από τους βασικούς κανόνες σχεδίασης, απαραίτητοι στην εκμάθηση της γλώσσας και πιο συγκεκριμένα της γραφής, είναι οι εξής: οι γραμμές έχουν φορά από πάνω προς τα κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά, ενώ οι διαγώνιες γραμμές σχεδιάζονται από τα δεξιά προς τα αριστερά. Επίσης, η οριζόντια γραμμή σε κάθε ιδεόγραμμα προηγείται της κάθετης. Όταν ο χαρακτήρας έχει εξωτερικό περίβλημα, τότε αυτό πρέπει να σχεδιάζεται πριν από το εσωτερικό περιεχόμενο, ενώ η κάτω γραμμή που κλείνει το εξωτερικό περίβλημα τελευταία.

Υπάρχουν και άλλοι κανόνες σχεδίασης των γραμμών οι οποίοι διευκολύνουν, όχι μόνο στη γραφή αλλά και στην κατανόηση της φιλοσοφίας και της εξέλιξης των ιδεογραμμάτων. Σε κάθε περίπτωση, η σειρά σχεδίασης των γραμμών είναι σημαντική για την εκμάθηση της κινέζικης γραφής, ενώ η συνεχής επανάληψη της συγκεκριμένης διαδικασίας βοηθά στην απομνημόνευση και αναπαραγωγή των κινέζικων χαρακτήρων.