Πώς λειτουργούν τα Αραβικά;

Τα Αραβικά ανήκουν στην οικογένεια των Σημιτικών γλωσσών και λειτουργούν βάσει ενός συστήματος που διαφέρει από τις Ευρωπαϊκές γλώσσες. Αυτό το σύστημα ονομάζεται «σύστημα ρίζας» (root system). Στο σύστημα αυτό, κάθε ουσιαστικό, ρήμα, επίθετο, επίρρημα, μετοχή ή απαρέμφατο, παράγεται από μια ρίζα που αποτελείται συνήθως από τρία γράμματα κατά πλειοψηφία, ή από τέσσερα γράμματα σε λιγότερες περιπτώσεις. Κάθε ρίζα εκφράζει μία βασική ιδέα από την οποία παράγουμε όλες τις λέξεις που συσχετίζονται μ’ αυτή την ιδέα, όπως για παράδειγμα από την ιδέα της «γραφής» παράγουμε τις λέξεις: γράφω, εγγράφω, γραφή, βιβλίο, βιβλιοπωλείο, γραφείο, συγγραφέας, γραπτό, γραμμένο κ.λπ. Αυτό επιτυγχάνεται με την προσθήκη γραμμάτων πριν, ανάμεσα και μετά από τα γράμματα της ρίζας σε κάθε λέξη.