ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Αλλαγές στις εξετάσεις ECCE για το πτυχίο Lower του Πανεπιστημίου του Michigan

Μία σειρά αλλαγών στην εξέταση για το πτυχίο Lower ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο του Michigan σε δύο βασικά μέρη: την ακουστική κατανόηση (Listening) και την κατανόηση γραπτών κειμένων (Reading Comprehension). Οι αλλαγές, που θα ισχύσουν από τον Μάιο του 2013, έρχονται μετά από μία εκτεταμένη έρευνα που πραγματοποίησε το εν λόγω πανεπιστήμιο, ενώ όλα τα άλλα μέρη θα παραμείνουν ως έχουν.

Αναλυτικότερα, το Μάιο του 2013 η κατανόηση γραπτών κειμένων (Reading Comprehension) του ECCE θα περιλαμβάνει δύο διαφορετικά μέρη: α) δύο σύντομα κείμενα τα οποία θα ακολουθούνται από 5 ερωτήσεις το καθένα και β) δύο ομάδες από τέσσερα σύντομα κείμενα συνδεόμενα μεταξύ τους με κοινή θεματολογία συνολικού μήκους 550 λέξεων τα οποία θα ακολουθούνται από 10 ερωτήσεις το καθένα σχετικά με πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτά. Επιπλέον, η συνολική διάρκεια του GVR θα αυξηθεί κατά δέκα λεπτά, από ογδόντα (80) σε ενενήντα (90) λεπτά.

Στην ακουστική κατανόηση (Listening) του ECCE, η ραδιοφωνική συνέντευξη, που μέχρι τώρα είχε μόνο ένα θέμα, δεν θα ισχύει πλέον και θα αντικατασταθεί από τέσσερις σύντομες ομιλίες με διαφορετικά θέματα. Κάθε ομιλία διάρκειας 1,5 λεπτού, θα εκφωνείται από έναν και μόνο ομιλητή και θα ακολουθείται από τέσσερις με έξι ερωτήσεις οι οποίες θα είναι πλέον γραμμένες στα booklets των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι θα έχουν στη διάθεσή τους 30 δευτερόλεπτα για να μελετήσουν τις ερωτήσεις πριν αρχίσει η εκφώνηση των κειμένων. Το Part 1 με τους διαλόγους και τις φωτογραφίες παραμένει ως έχει, ενώ στο Part 2 θα υπάρχουν 20 ερωτήσεις όπως και τώρα. Η συνολική διάρκεια της εξέτασης αυτής του ECCE θα παραμείνει ως έχει στα 30 λεπτά.

Το Siountri School εναρμονίζει πλήρως τη διδακτική πρακτική του με τις αλλαγές στον τρόπο εξέτασης του ECCE. Έτσι, οι μαθητές και οι καθηγητές του φροντιστηρίου μας θα είναι ενημερωμένοι, αλλά και εξοικειωμένοι με τα νέα δεδομένα τόσο στην Ακουστική Κατανόηση (Listening) όσο και στην Κατανόηση Κειμένου (Reading Comprehension).