ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Πτυχία Γερμανικών Goethe Zertifikat: όλες οι αλλαγές

Μία σειρά από σημαντικές αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στα πτυχία Γερμανικών από το Ινστιτούτο Goethe, με στόχο να εναρμονιστούν με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες.

Οι αλλαγές, που ισχύουν από τον Ιανουάριο του 2012, αφορούν το πτυχίο Γερμανικών Goethe Zertifikat C2 – Grosses Deutsches Sprachdiplom το οποίο αντικαθιστά τα πτυχία KDS και GDS. Τα πτυχία αυτά ανήκαν στην ανώτατη βαθμίδα πτυχίων Γερμανικών, επιπέδου C2 και C2+ αντίστοιχα, όπως αυτά διαμορφώνονταν από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς. Με το νέο πτυχίο Γερμανικών Goethe Institut C2 – Grosses Deutsches Sprachdiplom, δίνεται στον κάτοχό του το δικαίωμα απόκτησης επάρκειας της γερμανικής γλώσσας, ενώ οι κάτοχοι των παλαιότερων πτυχίων KDS και GDS διατηρούν το δικαίωμα κατάθεσης δικαιολογητικών για απόκτηση επάρκειας. Επιπλέον, οι επάρκειες που αποκτήθηκαν παλιότερα εξακολουθούν να ισχύουν.

Με βάση αυτές τις αλλαγές, στο Siountri School έχουμε ήδη προσαρμόσει τις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους μας για τη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας. Οι καθηγητές μας είναι έτσι κατάλληλα ενημερωμένοι, για να προετοιμάσουν σωστά και ολοκληρωμένα τους μαθητές για τις εξετάσεις με βάση τα νέα δεδομένα. Παράλληλα, βρίσκονται στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων για να τους ενημερώσουν σχετικά με κάθε σημαντική αλλαγή που σχετίζεται με τα μαθήματα Γερμανικών, τις εξετάσεις που διεξάγει το Goethe Institut, τα πανεπιστήμια της Γερμανίας, το εκπαιδευτικό σύστημα και τη Γερμανία γενικότερα.

Τέλος, με δεδομένες τις αλλαγές, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Νοέμβριο του 2011 πραγματοποιήθηκε για τελευταία φορά η εξέταση για την απόκτηση του KDS. Όσοι υποψήφιοι δεν συμμετείχαν με επιτυχία στις εξετάσεις αυτές, έχουν το δικαίωμα μέσα στο επόμενο εξάμηνο, το αργότερο ως το Μάιο 2012, να επαναλάβουν τμηματικά την εξέταση.