Όροι και Προϋποθέσεις

που σχετίζονται με την οικονομική προσφορά διδάκτρων

1. Tα δίδακτρα υπολογίζονται σε ετήσια βάση και διαιρούνται σε δόσεις σύμφωνα με τις κάτωθι επιλογές:
α) εφάπαξ καταβολή,
β) τρίμηνες καταβολές (Σεπτέμβριος / Οκτώβριος – Δεκέμβριος – Μάρτιος),
γ) μηνιαίες καταβολές (μηνιαίες δόσεις από Σεπτέμβριο / Οκτώβριο έως και Μάιο / Ιούνιο).
δ) ορίζονται από οποιαδήποτε άλλη συμφωνία έχουν κάνει τα δύο μέρη και κατοχυρώνονται μέσω ειδικής προσφοράς.
Ο επιμερισμός του συνολικού ποσού σε δόσεις είναι καθαρά προς διευκόλυνση του σπουδαστή – γονέα (υπόχρεου) και δεν θα πρέπει να συγχέεται ότι κάθε δόση αντιστοιχεί σε κάποιο συγκεκριμένο μήνα.

2. Στις περιπτώσεις των τρίμηνων και μηνιαίων καταβολών, η εξόφληση των διδάκτρων καταβάλλεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα, που ορίζει ο οικονομικός διακανονισμός, βάσει συμφωνίας. Οποιαδήποτε καθυστέρηση καταβολής διδάκτρων, οφείλει να αιτιολογείται στη διεύθυνση. Σε περίπτωση καθυστέρησης, θα γίνεται σχετική υπενθύμιση και ο οικονομικά υπόχρεος θα πρέπει να ανταποκριθεί στη νέα προθεσμία εντός 10ημέρου από την υπενθύμιση.

3. Μετά την παρέλευση ενός μήνα από την συμφωνημένη ημερομηνία καταβολής των συμφωνηθέντων διδάκτρων, το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε προσωρινή παύση φοίτησης του σπουδαστή, με έγγραφη επικοινωνία προς τον οικονομικά υπόχρεο, η οποία θα είναι σε ισχύ μέχρι την τακτοποίηση της οφειλής. Σε περίπτωση που δεν έχει τακτοποιηθεί η οφειλή μέσα σε ένα τρίμηνο, το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οριστική διακοπή φοίτησης και έννομη απαίτηση του υπολοίπου.

4. Η πληρωμή διδάκτρων μπορεί να γίνει με τρεις εναλλακτικούς τρόπους:
α) τραπεζικά σε έναν από τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς σε ALPHA BANK (αριθμός GR83 0140 1310 1310 0232 0004 798) ή ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (αριθμός GR49 0172 0700 0050 7003 2224 888) και δικαιούχο την εταιρεία Δημήτρης Σιούντρης & ΣΙΑ Ε.Ε. Απαραίτητη προϋπόθεση η αναγραφή του ονοματεπώνυμου του σπουδαστή.
β) μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.
γ) με μετρητά ή κάρτα από κοντά, σε ώρες λειτουργίας της γραμματείας.

5. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης με πρωτοβουλία του γονέα ή του σπουδαστή, απαιτείται γραπτή ενημέρωση προς το σχολείο εγκαίρως, ενώ ισχύουν οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις σχετικά με τα δίδακτρα ανάλογα τη συμφωνία του οικονομικού διακανονισμού:

i. Με συμφωνία εξόφλησης διδάκτρων με μηνιαίες καταβολές: Ο σπουδαστής ή ο κηδεμόνας του πρέπει να ενημερώνουν τη διεύθυνση του σχολείου τουλάχιστον ένα (1) μήνα νωρίτερα για τη  διακοπή. Εάν αυτό δεν συμβεί, η οφειλή θα συνεχίσει να βρίσκεται σε ισχύ. Στην περίπτωση εξόφλησης των διδάκτρων μέσω πάγιας εντολής, αυτή παραμένει ενεργή μέχρι την επίσημη γραπτή ενημέρωση του υπόχρεου για τη διακοπή των μαθημάτων του σπουδαστή.

ii. Με συμφωνία εξόφλησης διδάκτρων με τρίμηνες καταβολές: Το ποσό της τρέχουσας δόσης δεν επιστρέφεται αν ο γονέας ή o μαθητής διακόψει τα μαθήματα. Ο μαθητής διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει το ποσό σε επόμενη ακαδημαϊκή περίοδο & σε οποιαδήποτε διαθέσιμη γλώσσα επιθυμεί. Στην περίπτωση εξόφλησης των διδάκτρων μέσω πάγιας εντολής, αυτή παραμένει ενεργή μέχρι την επίσημη γραπτή ενημέρωση του υπόχρεου για τη διακοπή των μαθημάτων του σπουδαστή.

iii. Με συμφωνία εξόφλησης διδάκτρων με εφάπαξ καταβολή: Στις περιπτώσεις της εφάπαξ καταβολής διδάκτρων, το ποσό δεν επιστρέφεται αν ο γονέας ή o σπουδαστής διακόψει τα μαθήματα. Ο μαθητής διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει το ποσό σε επόμενη ακαδημαϊκή περίοδο & σε οποιαδήποτε διαθέσιμη γλώσσα επιθυμεί.

iv. Αν ο μαθητής διακόψει για κάποιο χρονικό διάστημα για οποιαδήποτε αιτία και επανέλθει, η αρχική οικονομική συμφωνία εξακολουθεί να ισχύει χωρίς την δυνατότητα συμψηφισμού ή αφαίρεσης διδάκτρων από τις ώρες που δεν παρακολούθησε ο μαθητής.

6. Η προκαταβολή για την κατοχύρωση θέσης αφαιρείται από το σύνολο των διδάκτρων. Δεν επιστρέφεται σε περίπτωση υπαναχώρησης από την πλευρά του γονέα ή του σπουδαστή σε διάστημα μικρότερο των 30 ημερών από την έναρξη των μαθημάτων. Το σχολείο οφείλει την επιστροφή της προκαταβολής στις περιπτώσεις δικής του υπαιτιότητας.

7. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα του μη σχηματισμού τμήματος, σε περίπτωση που ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών είναι μικρότερος των 4. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον δεν δίνεται αντίστοιχη εναλλακτική πρόταση, το σχολείο οφείλει να επιστρέψει οποιαδήποτε προκαταβολή ή πληρωμή διδάκτρων.

8. Μέχρι την πλήρη οριστικοποίηση του εβδομαδιαίου προγράμματος μαθημάτων (έναρξη της νέας ακαδημαϊκής περιόδου), το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα σε αλλαγές και τροποποιήσεις του.

9. Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής περιόδου, το σχολείο έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το αρχικώς συμφωνημένο πρόγραμμα, προκειμένου να διασφαλίσει τη βέλτιστη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος των σπουδαστών του. Στην περίπτωση αυτή, το σχολείο οφείλει να κοινοποιήσει στους γονείς και σπουδαστές εγγράφως τους λόγους για τους οποίους προχώρησε σε αυτές τις τροποποιήσεις.

10. Οι τυχόν τροποποιήσεις στις συνθήκες ή στον τρόπο διδασκαλίας που προκύπτουν βάσει κυβερνητικής εντολής ή συνθηκών εκτάκτου ανάγκης (Covid 19 κλπ), χωρίς υπαιτιότητα του σχολείου, δεν επηρεάζουν τον αρχικώς συμφωνημένο οικονομικό διακανονισμό (υπό τον όρο ότι τα μαθήματα εξακολουθούν να γίνονται, με εναλλακτικούς τρόπους παρακολούθησης).

11. Ο οικονομικά υπόχρεος έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για τις οφειλές του και την οικονομική του συμφωνία μέσα από το λογαριασμό του μαθητή, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του σχολείου μας (Classter). Το προσωπικό του Siountri School είναι στη διάθεσή όλων, για περαιτέρω διευκρινίσεις.

12. Η  τιμολόγηση πραγματοποιείται κάθε τέλος του μήνα (από Σεπτέμβρη / Οκτώβριο μέχρι και Μάιο / Ιούνιο, βάσει της εκάστοτε συμφωνίας). Ο οικονομικά υπόχρεος έχει τη δυνατότητα να βλέπει και να εκτυπώνει τις αποδείξεις του μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του σχολείου μας (Classter).

Βρες το τμήμα σου

Δες με μια ματιά τα διαθέσιμα τμήματα
στη γλώσσα που σε ενδιαφέρει

    Συμπληρώστε τα στοιχεία σας
    Βρες το τμήμα σου
    Η εκδήλωση ενδιαφέροντος έχει ολοκληρωθεί!
    Στο mail σου θα λάβεις περισσότερες πληροφορίες (κοίταξε και στα spam), ενώ σύντομα ένας σύμβουλος σπουδών θα επικοινωνήσει μαζί σου.
    Βρείτε μας στα social