Οι πιο γερές βάσεις για οποιοδήποτε αντικείμενο μαθαίνει κανείς δημιουργούνται στη νεαρή ηλικία. Γι’ αυτό και στο Siountri School, το πρόγραμμα Αγγλικά για παιδιά που έχουμε σχεδιάσει είναι αποτέλεσμα συνεχούς μελέτης και εμπειρίας δεκαετιών.

---

Βασική φιλοσοφία μας είναι η κατάκτηση των Αγγλικών μέσα από μια μεθοδική, δημιουργική και ευχάριστη μαθησιακή διαδικασία που εμπνέει τους μαθητές να μελετήσουν, να ακούσουν και να επικοινωνήσουν μέσω αυτής. Η διάρκεια στα μαθήματα αγγλικών για παιδιά ποικίλλει από 100 έως 200 διδακτικές ώρες το χρόνο με τρεις, τέσσερις ή έξι ώρες την εβδομάδα ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο κάθε μαθητής.

Μεθοδολογία
Το πρόγραμμα Αγγλικά για παιδιά είναι προσανατολισμένο στις ανάγκες των μαθητών λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, τις αντοχές και τα ενδιαφέροντά τους. Τα παιδιά στο Siountri School έχουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία εκμάθησης, η οποία τηρεί την ισορροπία ανάμεσα στο «μάθημα» και στη διασκέδαση. Έτσι το άρτια εκπαιδευμένο διδακτικό προσωπικό ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα ατομικά ή και σε ομάδες, διεγείροντας κατά αυτόν τον τρόπο το ενδιαφέρον τους και προωθώντας την αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερη σημασία έχει η εναλλαγή των διδακτικών μεθόδων καθώς και η ευελιξία του διδακτικού προσωπικού, όταν απαιτείται, ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Media Lab
Τα εποπτικά μέσα και η χρήση εκπαιδευτικής τεχνολογίας βοηθούν το γενικότερο σκοπό του προγράμματος εκμάθησης Αγγλικών για παιδιά. Οι μαθητές εδραιώνουν την ήδη αποκτηθείσα στην τάξη γνώση με τη βοήθεια του Belt Study System, ενός ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού, ενώ παράλληλα εξοικειώνονται με τη χρήση υπολογιστών. Επιπλέον μαθαίνουν να αυτονομούνται, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό στη μαθησιακή διαδικασία, διερευνώντας και ανακαλύπτοντας γνώση. Με άλλα λόγια το λογισμικό είναι κατά τέτοιο τρόπο σχεδιασμένο ώστε να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον τους λειτουργώντας συμπληρωματικά στη μαθησιακή διαδικασία, ενώ παράλληλα τους διασκεδάζει με τραγούδια, εκπαιδευτικά παιχνίδια, ηχογράφηση ρόλων κ.ά.

Υποστηρικτικές δραστηριότητες
Οι υποστηρικτικές δραστηριότητες που επιλέγονται για το πρόγραμμα Αγγλικά για παιδιά είναι ιδιαίτερα σημαντικές για να αγαπήσουν οι νεαροί μαθητές την αγγλική γλώσσα και να μάθουν ευχάριστα. Δραστηριότητες όπως το E-blocks, οι θεατρικές παραστάσεις, το τραγούδι, τα παιχνίδια με κάρτες, τα παιχνίδια ρόλων, λεξιλογίου κ.ά. χρησιμοποιούνται συχνά καθώς  ενισχύουν τη συνολική συμμετοχή, διευκολύνουν την αφομοίωση της γνώσης και βοηθούν στην ομαλή λειτουργία της ομάδας όταν χρησιμοποιούνται ως επιβράβευση. Συχνές επαναλήψεις και μικρά διαγωνίσματα (tests and quizzes) ελέγχουν το επίπεδο κατανόησης και αφομοίωσης της νέας γνώσης.