Το πτυχίο του IELTS διακρίνεται σε δύο κατευθύνσεις, την Ακαδημαϊκή (Academic Τraining) και τη Γενική (General Training). Η Ακαδημαϊκή κατεύθυνση απευθύνεται σε υποψηφίους που θέλουν να φοιτήσουν σε προπτυχιακό, ή μεταπτυχιακό επίπεδο σε αγγλόφωνα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ή προγράμματα. Η Γενική κατεύθυνση πιστοποιεί τη χρήση της γλώσσας σε ένα πιο πρακτικό επίπεδο.

---

Τόσο στην ακαδημαϊκή, όσο και στη γενική κατεύθυνση, οι υποψήφιοι έχουν κοινά θέματα στην κατανόηση του προφορικού λόγου (Listening) και στην προφορική εξέταση (Speaking), ενώ εξετάζονται σε θέματα Ακαδημαϊκής ή Γενικής κατεύθυνσης στην κατανόηση γραπτού κειμένου (Reading) και τη γραπτή εξέταση (Writing). Αναλυτικότερα, η εξέταση αποτελείται από τις ακόλουθες τέσσερις (4) ενότητες:

Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening)
Η ενότητα αυτή, η οποία είναι κοινή και στις δύο κατευθύνσεις του IELTS, αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να κατανοούν τον προφορικό λόγο τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο, όσο και σε οποιοδήποτε κοινωνικό περιβάλλον. Η εξέταση αποτελείται από τέσσερα μέρη. Τα δύο πρώτα αφορούν κοινωνικά θέματα, με τους υποψηφίους να ακούν μια συνομιλία δύο ατόμων και ένα μονόλογο. Τα δύο τελευταία μέρη εστιάζονται σε εκπαιδευτικά θέματα. Και εδώ ακούγονται μια συνομιλία δύο ή περισσοτέρων ατόμων και ένας μονόλογος. Για την εξέταση χρησιμοποιούνται διαφορετικές διάλεκτοι και προφορές από όλο τον αγγλόφωνο κόσμο, γεγονός που συμβαδίζει με τις διεθνείς προδιαγραφές των εξετάσεων για το IELTS.

Κατανόηση γραπτού κειμένου (Reading)
Η ενότητα εξετάζει την ικανότητα των υποψηφίων στην ανάγνωση και κατανόηση κειμένων διαφορετικών πηγών και θεμάτων στην αγγλική γλώσσα. Στην ακαδημαϊκή κατεύθυνση δίνεται έμφαση στην κατανόηση κειμένων που προέρχονται από περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία, με θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον των υποψηφίων. Στη γενική κατεύθυνση δίνεται έμφαση στην κατανόηση κειμένων προερχόμενων από διαφημίσεις, επίσημα έγγραφα, εφημερίδες, περιοδικά, εγχειρίδια, πίνακες δρομολογίων, φυλλάδια, βιβλία, ανακοινώσεις. Τα θέματα άπτονται κοινωνικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το ενδιαφέρον των υποψηφίων της συγκεκριμένης κατεύθυνσης.

Γραπτή εξέταση (Writing)
Στην ενότητα αυτή εξετάζονται οι ικανότητες των υποψηφίων στο χειρισμό της αγγλικής γλώσσας ως προς τη γραμματική, το συντακτικό, το πλούσιο λεξιλόγιο και το κατά πόσο απαντούν στα ερωτήματα με σαφήνεια. Στην ακαδημαϊκή κατεύθυνση, οι υποψήφιοι καλούνται στο πρώτο θέμα να περιγράψουν δεδομένα γραφήματος, ή πίνακα. Η ικανότητά τους να συγκρίνουν, να οργανώνουν, να ομαδοποιούν τις πληροφορίες είναι το ζητούμενο. Το δεύτερο θέμα αφορά σε μια άποψη ή ένα επιχείρημα ή πρόβλημα, με βάση το οποίο οι εξεταζόμενοι δίνουν λύσεις, εκφράζουν απόψεις και αξιολογούν το περιεχόμενο των επιχειρημάτων. Τα θέματα λαμβάνουν υπόψη το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον των υποψηφίων. Στην γενική κατεύθυνση οι υποψήφιοι καλούνται στο πρώτο θέμα να απαντήσουν σε ένα πρόβλημα γράφοντας μία επιστολή, όπου αναζητούν πληροφορίες ή εξηγούν μια δεδομένη κατάσταση. Σημαντικό ρόλο παίζει η ικανότητά τους να εκφράζουν απόψεις, ανάγκες και να δίνουν πληροφορίες σχετικά με ένα θέμα. Το δεύτερο ερώτημα είναι, όπως και στην ακαδημαϊκή κατεύθυνση, μια άποψη, επιχείρημα ή πρόβλημα, στο οποίο οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν δίνοντας τις δικές τους απόψεις, κρίσεις. Τα θέματα είναι γενικού ενδιαφέροντος.

Προφορική εξέταση (Speaking)
Η ενότητα αυτή, η οποία είναι κοινή και στις δύο κατευθύνσεις του IELTS, αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να επικοινωνούν σε οποιοδήποτε κοινωνικό περιβάλλον - ακαδημαϊκό, εργασιακό, προσωπικό - στην αγγλική γλώσσα. Ουσιαστικά είναι μια προφορική συνομιλία ανάμεσα στον εξεταστή και τον εξεταζόμενο. Πιο συγκεκριμένα, ο υποψήφιος καλείται να μιλήσει στα Αγγλικά σχετικά με τις σπουδές και τα ενδιαφέροντά του, να αναπτύξει θέματα της επικαιρότητας βασιζόμενος σε κείμενο που του δίνεται στη διάρκεια της εξέτασης, και με αφορμή αυτό, να συζητήσει γενικότερης φύσεως θέματα. Μέσα από τη συζήτηση ο εξεταστής αξιολογεί την ικανότητα του εξεταζόμενου στο χειρισμό της αγγλικής γλώσσας, ως προς την ευχέρεια και τη συνοχή, την ακρίβεια στη χρήση της γραμματικής και του συντακτικού, καθώς και το λεξιλογικό πλούτο και τη σωστή προφορά, μέσα από έκφραση προσωπικών ή μη απόψεων, εξηγήσεις, συγκρίσεις, αφηγήσεις, αναλύσεις και περιλήψεις.